Uit de interim-kerkenraad

De interim-kerkenraad stemt wekelijks digitaal af en komt eens per maand in een fysieke vergadering bij elkaar.  Op 31 augustus jl. is de interim-kerkenraad in zijn vergadering bijeen geweest.

De interim-kerkenraad heeft in de eerste vergadering na het zomerreces gesproken over het concept van de gewijzigde begroting 2021. De vorig jaar opgestelde begroting is niet door het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken goedgekeurd. De interim-kerkenraad is gevraagd om kort na de zomer een wijziging van de begroting op te stellen. Deze eerste versie is op enkele punten nog aan revisie onderhevig, maar op korte termijn wordt de conceptbegroting 2021 ook aan u -in de kerkordelijke inspraakprocedure- voorgelegd. In alle varianten begroot de interim-kerkenraad een incidenteel tekort door enerzijds de sterke terugloop van de vrijwillige bijdragen en anderzijds de extra inzet van de twee gemeentebegeleiders. De interim-kerkenraad blijft voortdurend werken aan kostenreductie en het verhogen van inkomsten uit bijv. subsidies. 

Het overzicht van het uit te voeren onderhoud aan de kerk en De Regenboog is door de kerkenraad vastgesteld. In de komende periode worden gesprekken gevoerd over de uitvoering van het onderhoud. 

Voor het jaar 2021 heeft de kerkenraad besloten om het kerkelijk administratiekantoor KKA de administratie te laten voeren en de jaarrekening op te laten stellen voor de gemeente en de diaconie. Ondanks de kosten die dat met zich meebrengt ziet de kerkenraad in het laatste kwartaal geen mogelijkheden om dat in eigen beheer uit te voeren. 

De kerkenraad heeft met de ingediende voordrachten voor kandidaten van de ambten van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken een kandidatenlijst besproken. Op de website vindt u nadere uitwerking over het vervolgproces. 

Afsluitend heeft de kerkenraad gesproken over de voorbereiding van het kerkelijk jaar 2022. De predikantenlijst, het rooster en de planning van de kerkmusici moet opgepakt worden en ook de inzet rondom de adventsperiode moet worden opgestart. Om dit mogelijk te maken wordt een werkgroep eredienst ingesteld. Daarover later meer!
terug