Reactie op concept plaatselijke regeling

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De kerkorde heeft in 2018 en 2019 enkele grote wijzigingen doorgemaakt vanwege het landelijke programma Kerk2025. De plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente Gennep e.o was nog niet aangepast aan deze kerkordewijziging.

De interim-kerkenraad heeft het model van de Protestantse Kerk ingevuld, gebruik makend van de eerder opgenomen keuzes over deelname aan het Avondmaal, bediening van de sacramenten en verkiesbaarheid voor het ambt van ouderling en diaken. De interim-kerkenraad acht een herziening op dit moment nodig, zodat de verkiezingsprocedure voor nieuwe ambtsdragers op de correcte wijze kan worden uitgevoerd. 

U kunt het concept van de plaatselijke regeling hier downloaden.

Heeft u opmerkingen of vragen over deze plaatselijke regeling? Geeft u dat dan vóór 15 juni 2021 om 14.00 uur door aan de interim-kerkenraad door een bericht te sturen aan de scriba via scriba.protestantsgennep@gmail.com. 

Bijeenkomsten bijbelstudie

Hoe een door tegenstellingen verzwakte gemeente toch sterk kan zijn! 

Bijbelstudie over de Eerste Brief van Paulus aan de Gemeente in Korinte.


Op maandag 14 juni wordt een reeks Bijbelstudiebijeenkomsten gestart, waarin fragmenten gelezen worden van de Eerste Brief van Paulus aan de Gemeente in Korinte. 

Als er in het Nieuwe Testament ergens sprake is van een gemeente die gebukt gaat onder onderlinge verdeeldheid, dan is de gemeente te Korinte daar een exponent van. 

De apostel bevindt zich in Efeze. Daar krijgt hij bezoek van enkele mensen uit Korinte die hem vertellen over de problemen in de door hem gestichte gemeente en dat zij bang zijn dat die problemen tot ‘schismata’, scheuringen zouden kunnen leiden. In een aantal brieven gaat Paulus op die problemen in. 

Belangrijk is te lezen, hóe Paulus op die problemen ingaat, hoe hij de christenen in Korinte benadert en in welke richting hij uitkomst ziet. 

In 5 bijeenkomsten willen we proberen ons een beeld te vormen van die gemeente in Corinte, wat daar speelde, en op welke hoofdpunten van geloof Paulus een beroep doet. 

De data van de maandagen waarop deze Bijbelstudies plaatsvinden zijn:  
  • 14 juni – I. Korintiërs 1: 1 – 9. Inleiding over de brief I Korintiërs;   en waarom noemt Paulus de gemeenteleden “Heiligen”? 
  • 16 augustus – I. Korintiërs 1: 10 – 17. Partijschappen in de gemeente. 30 augustus – I. Korintiërs 3: 10 – 17. Weten jullie niet dat je Gods tempel bent?
  • 13 september – I. Korinthiërs 11: 17 – 29. De Maaltijd – eten tot je eigen oordeel?
  • 27 september – I. Korinthiërs 13. Het hooglied van de Liefde. 

Gedacht wordt aan een middagbijeenkomst op deze maandagen én een avondbijeenkomst. De middagbijeenkomsten beginnen om 15.00 uur – plaats: de Regenboog. De avondbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur – plaats: de Regenboog.

Wilt u zich per mail aanmelden bij ds. Dick Kruyt – dkruyt@telfort.nl of telefonisch: 06-81598908. 

U kunt zich ook bij één van de andere ambtsdragers aanmelden. 
Met daarbij vermelding: middagbijeenkomst of avondbijeenkomst.

Verkiezing ambtsdragers (gewijzigde startdatum)

Op 20 juni 2021 start de interim-kerkenraad de verkiezing van de ambtsdragers voor de kerkenraad. Alle stemgerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. krijgen dan de uitnodiging om per vacature aanbevelingen te doen. 

De invulling van de nieuwe kerkenraad wordt in twee fasen uitgevoerd, volgens de daarvoor gestelde regels in de kerkorde en de ordinanties. De eerste verkiezingsronde start voor de zomer en de tweede start daarna. Er zijn vacatures voor één ouderling, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken.

De interim-kerkenraad stelt vervolgens een kandidatenlijst per vacature op. Kandidaten die door ten minste tien stemgerechtigde leden zijn aanbevolen én verkiesbaar zijn, moeten kerkordelijk door de kerkenraad op de kandidatenlijst geplaatst worden. Op 2 september 2021 is de verkiezingsdag, waarbij gebruik gemaakt wordt van een stembusverkiezing. De gemeenteleden die verkozen zijn geven vervolgens uiterlijk 9 september 2021 aan of zij de roeping tot het ambt van ouderling of diaken aanvaarden. Kort daarna maakt de kerkenraad de uitslag van de verkiezing bekend.

Als gemeenteleden bezwaren hebben tegen de verkiezingsprocedure of tegen de verkozen ambtsdrager dan kunnen zij zich uiterlijk vijf dagen na de bekendmaking van de verkiezing schriftelijk en ondertekend melden bij de interim-kerkenraad. Bezwaren over de verkiezingsprocedure worden dan door de interim-kerkenraad doorgeleid naar het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBBG) en bezwaren over de verkozen ambtsdragers worden doorgeleid naar het classicaal college voor het opzicht (CCO). 

De bevestiging van de ambtsdragers is gepland in de eredienst van zondag 26 september 2021, waar ds. Dick Kruyt voor zal gaan. 

Actie Kerkbalans

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
 
In de Actie Kerkbalans vragen wij u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

De Actie Kerkbalans 2021 start op 1 juli. Vanuit de Actie Kerkbalans betaalt het college van kerkrentmeesters de vaste lasten, zoals de preekbeurten en het predikantstraktement, de verzekeringen en energielasten, de administratiekosten van de kerk en de onderhoudskosten van de kerk, de begraafplaats en De Regenboog. Het streefdoel voor 2021 is € 25.000,-. 

Piet van Rhijn coördineert als ouderling-kerkrentmeester de actie, maar heeft nog ondersteuning nodig van twee vrijwilligers die meehelpen met de uitvoering. Bent u handig met het invouwen van brieven? Of bent u juist handig met de computer voor het digitale deel van de actie? Neem dan contact op met Piet van Rhijn via p.rhijn@versatel.nl. 

Toekenning subsidie

De Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk heeft de interim-kerkenraad geïnformeerd over de toekenning van een eenmalige subsidie ter hoogte van € 2.500,- uit de Solidariteitskas. De subsidie is bedoeld ter financiële ondersteuning door ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol die via het kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad is ingezet als gemeentebegeleider en voorzitter van de interim-kerkenraad. 

De interim-kerkenraad is dankbaar voor de toekenning van deze financiële ondersteuning.

Helpt u mee met de uitzendingen?

De coronamaatregelen maken dat de kerkdiensten niet bezocht mogen worden door alle leden die dit zouden willen. In de overdracht aan de interim-kerkenraad is het niet mogelijk gebleken om het YouTube-kanaal effectief te gebruiken. Er is een "noodverband" aangebracht door de dienstdoende ambtsdrager met een telefoon de dienst op te laten nemen en vervolgens te publiceren op we website www.pkngennep.nl. 

Er wordt gewerkt aan een kerkenraadsvoorstel om erediensten meer structureel te kunnen uitzenden, maar op de korte termijn is er ook uw hulp nodig. Heeft u een telefoon met camera? Dan kunt u de dienst opnemen en doorsturen aan de webmaster. Wilt u meewerken aan de bereikbaarheid van de eredienst voor alle gemeenteleden? Meldt u zich dan bij de scriba. 

Uit de kerkenraad

Op dinsdag 11 mei jl. is de interim-kerkenraad in een vergadering bijeen geweest. Een korte terugblik op de vergadering:

De interim-kerkenraad heeft (na de kerkordelijke goedkeuring van het breed moderamen van de classis) besloten om de colleges van kerkrentmeesters en diakenen te laten bestaan uit twee ambtsdragers, in plaats van het kerkordelijk gestelde minimum van drie leden. De interim-kerkenraad is zich bewust van deze bijzondere (tijdelijk) situatie en de noodzaak om desondanks voldoende waarborgen te houden voor juistheid van besluitvorming en uitvoering. Daarom heeft de interim-kerkenraad er voor gekozen om, in lijn met het synoderapport Lichter ingevuld te kiezen voor behandeling van alle zaken van de colleges in de kerkenraad. In de notulering en besluitvorming wordt bijzondere aandacht besteed.

Het 'werken en leven' van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. is kerkordelijk geregeld in een plaatselijke regeling. De vorige kerkenraad heeft geconstateerd dat er geen actuele plaatselijke regeling voorhanden was die voldeed aan de kerkorde en ordinanties, na de grote wijziging in het kader van Kerk2025. De interim-kerkenraad heeft vervolgens een eerste concept uitgewerkt, omdat bijvoorbeeld de verkiezing van ambtsdragers daarin geregeld moet worden. Met enkele aanvullingen is het eerste concept van deze regeling door de interim-kerkenraad voorlopig vastgesteld. De plaatselijke regeling is een document waarin keuzes zijn uitgewerkt die ook voor kennen en horen aan de gemeente moet worden voorgelegd. Dit wordt verder voorbereid. 

In het plan van aanpak van de interim-kerkenraad wordt uitgegaan van een interim-periode tot 1 oktober 2021 en vervolgens een overdracht aan een kerkenraad die bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. De verkiezing van de ambtsdragers voor de nieuwe kerkenraad moet dan begin september zijn afgerond. De procedure hiervoor is door de interim-kerkenraad besproken en vastgesteld. Alle stemgerechtigde leden worden binnenkort geïnformeerd over de komende verkiezing voor de kerkenraadsleden.