Parntertreffen geannuleerd

In verband met de toenemende COVID infecties in zowel Nederland als Duitsland is besloten het voor 8 december geplande Partnetreffen tussen de Evangelische Gemeinde Goch en de Protestantse Gemeente Gennep opnieuw te verschuiven.
 
We hopen dat deze activiteit in het voorjaar van 2022 weer nieuw leven kan worden ingeblazen.

Advent betekent: er is toekomst

In de adventsperiode lazen we Lucas 1, 5-25. De priester Zacharias krijgt van de engel Gabriël het goede nieuws dat zijn vrouw Elisabet een zoon zal baren. Dit is een verrassende boodschap. Elisabet en Zacharias zijn immers al op leeftijd en dan nog moeder en vader worden dat gaat tegen elke verwachting in. De priester is dan ook met stomheid geslagen. En zijn vrouw? Zij wordt zwanger en baart een zoon. Johannes is zijn naam en dat betekent ‘de Eeuwige is genadig”.

Verschillende Bijbelverhalen gaan over onvruchtbare vrouwen die toch, soms op hoge leeftijd, zwanger worden. Het verhaal van Sarai en Abram is een van de bekendste (Genesis 17). Lucas heeft het zeker gekend. Voor beide echtparen, Sarai en Abram, Elisabet en Zacharias, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Kinderen vormen, zeker in de oudheid, een garantie voor de toekomst. Een oudedagsvoorziening (AOW) en een weduwenpensioen bestaan niet. Kinderloosheid vormde dan ook een grote zorg. Wie moest je op hoge leeftijd onderhouden? In onze tijd is er IVF. Soms biedt dat uitkomst, maar ook niet altijd. In Abrams dagen bestond de mogelijkheid om met de hulp van een bijvrouw nageslacht te verwekken. In de dagen van Jezus was dat gebruik al meer naar de achtergrond verschoven. 

Onvruchtbaarheid is in de Bijbelse verhalen ook beeldspraak. De onvruchtbare vrouw staat voor het volk Israël. Zij verbeeldt de uitzicht­loosheid en de hopeloosheid van het volk. Als de onvruchtbare vrouwen zonen baren betekent dit dat de Eeuwige zijn volk trouw blijft. Hij zal zich over het hopeloze volk ontfermen. Hij doorbreekt de uitzichtloze situa­tie en geeft het volk nieuwe toekomst. 
Uitzichtloos kan een situatie voelen, persoonlijk in een periode van ziekte, maar ook op het moment dat het flink tegenzit op school, op je werk of in de kerkgemeenschap. Juist in die situatie hebben we engelen (boodschappers) nodig die goed nieuws brengen, hoop geven en de toekomst weer openen. Lucas doet dat met zijn verhaal. Hij brengt een opbeurende boodschap. Wij mogen die ook horen en ter harte nemen als eens Zacharias.

In de Protestantse Gemeente Gennep e.o. is die nieuwe, beloftevolle tijd ook aangebroken. Per 1 december maakt een ‘vernieuwde’ kerkenraad een doorstart. Gerda Berends en Jan Oudelaar, de nieuwe ambtsdragers, hebben er vertrouwen in. Bent u (nog) met stomheid geslagen, of inmiddels al met blijdschap vervuld en dankbaar dat de Eeuwige ons lot heeft aangetrokken en ons weer toekomst geeft? 
Met u hoop ik op het laatste en ga dan ook, samen met u, vol vertrouwen de toekomst in. 

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een vruchtbare samenwerking in de Protestantse Gemeente Gennep.

Ds. Derk Blom

Uit de kerkenraad

De kerkenraad stemt eens per maand digitaal af en komt eens per maand in een fysieke vergadering bij elkaar.  Op 30 november jl. is de kerkenraad in zijn vergadering bijeen geweest.

In de kerkenraadsvergadering is het collecterooster 2022 vastgesteld. Aan de Hervormde Stichting Theodora Minor-fonds is een financiële steunvraag geformuleerd om te kunnen voorzien in het pastoraat en ter ondersteuning bij de kosten van de inhuur van de gemeentebegeleider. 

Wat uitgebreider is stilgestaand bij het plan voor het eerste kwartaal 2022. Daarbij is gekozen om, naast de algemene taken van de kerkenraad, aandacht te geven aan de ambtsdragersverkiezingen om zo spoedig mogelijk te komen tot een volledige kerkenraad die bestaat uit eigen gemeenteleden, de Actie Kerkbalans en het doen van onderzoek naar de samenwerkingen in de regio en financiële toekomst van de gemeente. 

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om de inzet van ds. Derk Blom voor het pastoraat te continueren. We zijn dankbaar voor de inzet die ds. Blom voor de gemeente pleegt en wensen hem daarbij Gods zegen toe. 

Het coronavirus steekt de kop weer meer op. Dat maakt dat in het dagelijks leven beperkende maatregelen zijn opgelegd door de Rijksoverheid. Voor de kerk gelden ook aanvullende maatregelen. De kerkenraad heeft besloten in lijn met het advies van de classis om de wettelijke anderhalve meter te handhaven, te blijven werken met placering in de kerk, tijdens verplaatsingen een mondkapje te dragen in de kerk en het aantal liederen te beperken. Bij activiteiten die thuis plaatsvinden wordt het maximaal aantal personen tot vier beperkt. 

De Hervormde Stichting Theodora Minor-fonds is een stichting die de nalantenschap van mevrouw Minor beheerd en in overleg met de kerkenraad inzet voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en voor algemene ondersteuning van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. Het bestuur bestaat uit drie personen, waarbij statutair is vastgesteld dat dit minimaal twee kerkenraadsleden moeten zijn. De andere bestuurders moeten verbonden zijn aan de gemeente. Op dit moment bestaat het bestuur uit de heer Voshol (ouderling-kerkrentmeester), de heer Haasnoot (diaken) en de heer Hekman (ongewijzigd als gemeentelid bestuurder). Met het vertrek van de heer Haasnoot als kerkenraadslid dat door de classis is aangesteld is de heer Oudelaar (ouderling) bereid gevonden het bestuur van de stichting te versterken. 

Subsidie uit Solidariteitskas ontvangen

De interim-kerkenraad heeft een subsidie aangevraagd bij de Protestantse Kerk in Nederland. Uit de Solidariteitskas is een bijzonder groot bedrag van € 26.000,- toegekend aan de gemeente. Met dit geld wordt de betaalde inzet van twee gemeentebegeleiders (ds. Dick Kruyt en Wouter Voshol) voor een groot deel bekostigd. De interim-kerkenraad is dankbaar voor deze bijdrage, omdat zo de financiële positie van de gemeente door onverwachte extra kosten niet veel verslechterd. Het is ook een bijdrage die steun geeft aan het werk van de interim-kerkenraad en biedt hoop en verwachting op een mooie toekomst.