Subsidie uit Solidariteitskas ontvangen

De interim-kerkenraad heeft een subsidie aangevraagd bij de Protestantse Kerk in Nederland. Uit de Solidariteitskas is een bijzonder groot bedrag van € 26.000,- toegekend aan de gemeente. Met dit geld wordt de betaalde inzet van twee gemeentebegeleiders (ds. Dick Kruyt en Wouter Voshol) voor een groot deel bekostigd. De interim-kerkenraad is dankbaar voor deze bijdrage, omdat zo de financiële positie van de gemeente door onverwachte extra kosten niet veel verslechterd. Het is ook een bijdrage die steun geeft aan het werk van de interim-kerkenraad en biedt hoop en verwachting op een mooie toekomst. 

Uit de interim-kerkenraad

De interim-kerkenraad stemt wekelijks digitaal af en komt eens per maand in een fysieke vergadering bij elkaar.  Op 31 augustus jl. is de interim-kerkenraad in zijn vergadering bijeen geweest.

De interim-kerkenraad heeft in de eerste vergadering na het zomerreces gesproken over het concept van de gewijzigde begroting 2021. De vorig jaar opgestelde begroting is niet door het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken goedgekeurd. De interim-kerkenraad is gevraagd om kort na de zomer een wijziging van de begroting op te stellen. Deze eerste versie is op enkele punten nog aan revisie onderhevig, maar op korte termijn wordt de conceptbegroting 2021 ook aan u -in de kerkordelijke inspraakprocedure- voorgelegd. In alle varianten begroot de interim-kerkenraad een incidenteel tekort door enerzijds de sterke terugloop van de vrijwillige bijdragen en anderzijds de extra inzet van de twee gemeentebegeleiders. De interim-kerkenraad blijft voortdurend werken aan kostenreductie en het verhogen van inkomsten uit bijv. subsidies. 

Het overzicht van het uit te voeren onderhoud aan de kerk en De Regenboog is door de kerkenraad vastgesteld. In de komende periode worden gesprekken gevoerd over de uitvoering van het onderhoud. 

Voor het jaar 2021 heeft de kerkenraad besloten om het kerkelijk administratiekantoor KKA de administratie te laten voeren en de jaarrekening op te laten stellen voor de gemeente en de diaconie. Ondanks de kosten die dat met zich meebrengt ziet de kerkenraad in het laatste kwartaal geen mogelijkheden om dat in eigen beheer uit te voeren. 

De kerkenraad heeft met de ingediende voordrachten voor kandidaten van de ambten van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken een kandidatenlijst besproken. Op de website vindt u nadere uitwerking over het vervolgproces. 

Afsluitend heeft de kerkenraad gesproken over de voorbereiding van het kerkelijk jaar 2022. De predikantenlijst, het rooster en de planning van de kerkmusici moet opgepakt worden en ook de inzet rondom de adventsperiode moet worden opgestart. Om dit mogelijk te maken wordt een werkgroep eredienst ingesteld. Daarover later meer!

Update adopt a child

De gemeente ondersteunt via het diaconale project Adopt a Child van Dorcas Linda Simon Kalai. De kerkenraad heeft het onderstaande bericht ontvangen.

Linda zegt in deze update: "I am healthier and happy through support from my sponsor. Thank you Dorcas Aid for changing my life especially in education." 

Dorcas schrijft in de update het volgende: "Linda is ayoung girl among sponsored children in project. She is schooling at Kiserian Primary School in grade four. The sponsorship project has resulted to many positive change for her. For instance school performances has been improving time after time. This is trough education support of school contributions, facilitation of learning materials and school uniforms and shoes. However tge project trains children in social life skills as a way of changing their perceptions and mind set. Linda was able to attend some of training like child rights and protection, behavior change, save and budget und understanding and exploration. She was highly motivated with ways of saving. She started keeping three chicks, after one year she was owning then chickens." 

Plaatselijke regeling vastgesteld

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De kerkorde heeft in 2018 en 2019 enkele grote wijzigingen doorgemaakt vanwege het landelijke programma Kerk2025. De plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente Gennep e.o was nog niet aangepast aan deze kerkordewijziging.

De interim-kerkenraad heeft het model van de Protestantse Kerk ingevuld, gebruik makend van de eerder opgenomen keuzes over deelname aan het Avondmaal, bediening van de sacramenten en verkiesbaarheid voor het ambt van ouderling en diaken. Na een inspraakperiode heeft de interim-kerkenraad de plaatselijke regeling vastgesteld. De vragen en reacties op het concept zijn verwerkt in de regeling en/of voorzien van een antwoord in de nota van antwoord. De plaatselijke regeling is tevens op de website geplaatst.

U kunt beide documenten hieronder downloaden:

Aanvulling leden interim-kerkenraad

Het breed moderamen van de classis Noord-Brabant / Limburg heeft de heer Theo Hekman aangesteld als ouderling-kerkrentmeester in de interim-kerkenraad. De heer Hekman vervult deze taak (net als de andere interim-ambtsdragers) tot 1 december 2021. De heer Hekman zal zich als ouderling-kerkrentmeester richten op voornamelijk de gebouwgebonden werkzaamheden, zoals het laten uitvoeren van het onderhoud van de kerk. De interim-kerkenraad hoopt in de komende maanden het achterstallig onderhoud uit te kunnen laten voeren. 

De heer Van Bekkum is aangesteld als kerkrentmeester en ondersteund bij de Actie Kerkbalans. Mevrouw Beeuwkes heeft eveneens haar ondersteuning aangeboden bij de uitvoering van Actie Kerkbalans.

Plan van aanpak interim-kerkenraad

De Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft een potentie om in de nabije toekomst vitaal kerk te zijn. De interim-kerkenraad heeft ter ondersteuning van deze potentie een plan van aanpak opgesteld. 

Om dit te bereiken zal de gemeente moeten werken aan de vitaliteit van de gemeenschap, waarin ruimte is voor heling en verzoening en nieuwe manieren gevonden worden om als gemeenschap van Christus samen te zijn.

Daarnaast zal de gemeente keuzes moeten maken om te komen tot vitaal kerk-zijn en samenwerking. De vrijwillige bijdragen aan Actie Kerkbalans dalen al geruime tijd tot onder het niveau waarop een predikant beroepen kan worden. Daarnaast zijn enkele basis-bedrijfsvoeringsaspecten die in de lijn van de kerkorde en ordinanties ingeregeld moeten gaan worden.

Het kerkenraadswerk en de coördinatie van taken moeten op zo’n manier worden ingericht dat het past bij de huidige en toekomstige situatie van de gemeente.

Rol en taak interim-kerkenraad
De interim-kerkenraad ziet het als haar taak om de gemeente te ondersteunen in de wens om toekomstgericht vitaal kerk te zijn. De interim-kerkenraad doet dit door gerichte acties in te zetten op de volgende zeven deelgebieden: gemeenschap zijn, erediensten, pastoraat, diaconaat, missionaire activiteiten, vorming en toerusting en de bestuurstaken. 

Het plan van aanpak is op te vragen bij de scriba via scriba.protestantsgennep@gmail.com

Toekenning subsidie

De Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk heeft de interim-kerkenraad geïnformeerd over de toekenning van een eenmalige subsidie ter hoogte van € 2.500,- uit de Solidariteitskas. De subsidie is bedoeld ter financiële ondersteuning door ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol die via het kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad is ingezet als gemeentebegeleider en voorzitter van de interim-kerkenraad. 

De interim-kerkenraad is dankbaar voor de toekenning van deze financiële ondersteuning.

Helpt u mee met de uitzendingen?

De coronamaatregelen maken dat de kerkdiensten niet bezocht mogen worden door alle leden die dit zouden willen. In de overdracht aan de interim-kerkenraad is het niet mogelijk gebleken om het YouTube-kanaal effectief te gebruiken. Er is een "noodverband" aangebracht door de dienstdoende ambtsdrager met een telefoon de dienst op te laten nemen en vervolgens te publiceren op we website www.pkngennep.nl. 

Er wordt gewerkt aan een kerkenraadsvoorstel om erediensten meer structureel te kunnen uitzenden, maar op de korte termijn is er ook uw hulp nodig. Heeft u een telefoon met camera? Dan kunt u de dienst opnemen en doorsturen aan de webmaster. Wilt u meewerken aan de bereikbaarheid van de eredienst voor alle gemeenteleden? Meldt u zich dan bij de scriba.