Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en heeft onder andere tot taak:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het opzicht over de leden van de gemeente;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Interim-kerkenraad

De kerkenraad wordt in beginsel gevormd door de ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikant) van de gemeente. In de Protestantse Gemeente Gennep e.o. zijn op dit moment geen ambtsdragers die gezamenlijk een kerkenraad vormen. Sinds 15 februari 2021 heeft het breed moderamen van de classis de taken van de kerkenraad vervuld. Met ingang van 1 april 2021 heeft het breed moderamen een interim-kerkenraad aangesteld. Deze interim-kerkenraad heeft tot taak om met de gemeente op pad te gaan naar een nieuwe tijd en een nieuwe fase. 

Plaatselijke regeling

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De plaatselijke regeling is in 2021 vastgesteld. U kunt de plaatselijke regeling hier downloaden