Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en heeft onder andere tot taak:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het opzicht over de leden van de gemeente;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
De kerkenraad wordt in beginsel gevormd door de ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikant) van de gemeente. In de Protestantse Gemeente Gennep e.o. zijn op dit moment geen ambtsdragers die gezamenlijk een kerkenraad vormen.

Het breed moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne heeft de kerkenraadstaken overgenomen. Ter ondersteuning in de gemeentebegeleiding zijn ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol en ds. Dick Kruyt aangesteld. De voorzitter van de classicale vergadering, diaken Arie Haasnoot, vervult zolang het breed moderamen de bevoegdheden van de kerkenraad heeft overgenomen, ook de taak van de voorzitter van de kerkenraad. 

 
terug