Aftreden kerkenraad en beƫindiging werkzaamheden predikant

Werkendam, 20 februari 2021

Geachte leden van de protestantse gemeente Gennep e.o.,

Deze brief schrijven wij u vanwege de ontstane situatie, nu de kerkenraad zo plotseling is afgetreden en de predikant zijn werkzaamheden heeft beëindigd. Om verdere ontwrichting van het gemeenteleven te voorkomen heeft het breed moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur, van de classis tijdelijk de taken op zich genomen van de kerkenraad van de protestantse gemeente Gennep e.o. Wij zijn aan de slag gegaan met de overdracht in overleg met een delegatie van de afgetreden kerkenraad. Wij zoeken nu interim-kerkenraadsleden van buiten de gemeente. Wij hebben een predikant gezocht en gevonden, die zijn diensten kan verlenen in geval van pastorale nood.

We realiseren ons dat de situatie voor u als gemeenteleden veel onzekerheid oproept. We willen u hierin tegemoet komen door u te informeren over de stand van zaken. Tegelijkertijd spannen wij ons in het reguliere gemeenteleven zo veel als mogelijk vorm te geven. Dit houdt in dat wij moeite doen om een oplossing te vinden voor de zondagse diensten, het kerkblad, de openstelling van de kerk etc.

Kerkordelijk zullen de leden van het breed moderamen de komende weken de kerkenraad vormen van uw gemeente, in afwachting van de te vragen interim-kerkenraadsleden van buiten uw gemeente. Er zal, mede ter uitvoering van het advies van de visitatoren die de situatie in uw gemeente onderzocht hebben en die met velen van u hebben gesproken, tevens een gemeentebegeleider gezocht worden om uw gemeente te helpen uit de ontstane impasse te komen, heling en verzoening te bewerkstelligen, en zodoende weer de blik naar de toekomst te kunnen wenden. We denken erover om, los van de pastorale bijstand, ook een predikant te vragen om samen met de gemeentebegeleider dit proces vorm te geven.

De interim kerkenraad zal tevens de opdracht krijgen weer toe te werken naar een reguliere kerkenraad in uw gemeente.

Wij hopen dat u begrijpt dat het tijd zal kosten voordat het gemeenteleven weer normaal verder kan gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de belemmeringen en zorgen van de coronatijd. Helaas zal het niet mogelijk zijn aanstaande zondag 21 februari een kerkdienst te houden. Er zijn op deze korte termijn onvoldoende vrijwilligers en ambtsdragers (waaronder een predikant) beschikbaar om een waardige eredienst te kunnen laten plaatsvinden. We doen er alles aan om dit volgende week en daarna wel weer mogelijk te maken. Daarover krijgt u volgende week bericht.

Voor bijstand in pastoraat kunt u vanaf nu benaderen de heer ds. D. Blom, wonende te Cuijk. Zijn e-mailadres is derkblom@gmail.com , en hij is telefonisch bereikbaar op de nummers 0485795284 (vast) en 0643107882 (mobiel).

In de ons overgedragen administratie hebben wij van velen van u de e-mailadressen gevonden en gebruikt. Mogen wij de ontvangers van deze mail vragen dit bericht alvast te bezorgen bij diegenen van wie u weet dat ze niet beschikken over e-mail? We hopen in staat te de volgende brief met informatie aan alle gemeenteleden te sturen, zo nodig per post.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft. Daarvoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de classis, de heer Arie Haasnoot, tel 0624693847, e-mail.

Voor nu bidden wij uw gemeente toe dat er een geest mag waaien die helderheid brengt, en dat u als gemeenteleden zorg heeft voor elkaar. Moge God met u gaan op uw weg, en u zegenen, juist in deze moeilijke omstandigheden.

Met hartelijke groet,
namens het breed moderamen,

A. Haasnoot, voorzitter
A.D. Drost, scriba

terug