Plan van aanpak interim-kerkenraad

De Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft een potentie om in de nabije toekomst vitaal kerk te zijn. De interim-kerkenraad heeft ter ondersteuning van deze potentie een plan van aanpak opgesteld. 

Om dit te bereiken zal de gemeente moeten werken aan de vitaliteit van de gemeenschap, waarin ruimte is voor heling en verzoening en nieuwe manieren gevonden worden om als gemeenschap van Christus samen te zijn.

Daarnaast zal de gemeente keuzes moeten maken om te komen tot vitaal kerk-zijn en samenwerking. De vrijwillige bijdragen aan Actie Kerkbalans dalen al geruime tijd tot onder het niveau waarop een predikant beroepen kan worden. Daarnaast zijn enkele basis-bedrijfsvoeringsaspecten die in de lijn van de kerkorde en ordinanties ingeregeld moeten gaan worden.

Het kerkenraadswerk en de coördinatie van taken moeten op zo’n manier worden ingericht dat het past bij de huidige en toekomstige situatie van de gemeente.

Rol en taak interim-kerkenraad
De interim-kerkenraad ziet het als haar taak om de gemeente te ondersteunen in de wens om toekomstgericht vitaal kerk te zijn. De interim-kerkenraad doet dit door gerichte acties in te zetten op de volgende zeven deelgebieden: gemeenschap zijn, erediensten, pastoraat, diaconaat, missionaire activiteiten, vorming en toerusting en de bestuurstaken. 

Het plan van aanpak is op te vragen bij de scriba via scriba.protestantsgennep@gmail.com
terug