Diaconie: onvoorwaardelijk

De diaconie komt op voor mensen die anders niet gehoord worden. Zij helpt hen die geen helper hebben. Diaconale werkers en vrijwilligers in luisteren, geven financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.

Anders dan bij openbare hulpinstanties mogen diaconale werkers tijd en aandacht geven aan mensen die vragen naar God en verdieping zoeken in hun leven. De onvoorwaardelijke hulp van mensen door de kerk krijgt dan een missionair effect.

Om diaconaal werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over voldoende menskracht als over de benodigde financiële middelen te beschikken. Het Diaconaat zal daarom een beroep doen op de gemeenteleden. Niet alleen voor hand- en spandiensten maar ook door hen erbij te betrekken (informeren, vragen collectedoelen aan te dragen, inzamelen van meer dan alleen geld). Door deze betrokkenheid gestalte te geven wordt er inhoud gegeven aan gemeente-zijn.

Kerk in Actie, de diaconale tak van de landelijke kerk, is een belangrijke steun en inspiratiebron bij het diaconale werk door het jaar. De diaconie volgt over het algemeen hun (collecte) planning. De diaconie hanteert de door Kerk in Actie gehanteerde indeling van werkterreinen:
  • diaconaat (plaatselijk, regionaal/landelijk en werelddiaconaat)
  • zending
  • kinderen in de knel
  • noodhulp
Het werkterrein zending is nog steeds een eigentijds diaconaal werkterrein waarvoor van tijd tot tijd aandacht gevraagd wordt of gecollecteerd. De diaconie gelooft dat samenwerking tussen verschillende volken, kerken en religies vrede en verzoening mogelijk maakt. Wij maken deel uit van één wereldkerk. Wij vormen één gemeenschap met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons. En andersom. In het geloof zijn we met elkaar verbonden, versterken we elkaar en kunnen we elkaar inspireren.

De nood in de wereld is groot maar we willen ook in onze eigen gemeente er zijn voor mensen of groepen/organisaties die dat nodig hebben. Daarom werken we nauw samen met het Pastoraat van onze gemeente. Het Pastoraat heeft -meer nog dan het Diaconaat- contact met mensen en zij kan, indien nodig, de Diaconie voor praktische hulp inschakelen.
terug