Reactie op concept plaatselijke regeling

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De kerkorde heeft in 2018 en 2019 enkele grote wijzigingen doorgemaakt vanwege het landelijke programma Kerk2025. De plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente Gennep e.o was nog niet aangepast aan deze kerkordewijziging.

De interim-kerkenraad heeft het model van de Protestantse Kerk ingevuld, gebruik makend van de eerder opgenomen keuzes over deelname aan het Avondmaal, bediening van de sacramenten en verkiesbaarheid voor het ambt van ouderling en diaken. De interim-kerkenraad acht een herziening op dit moment nodig, zodat de verkiezingsprocedure voor nieuwe ambtsdragers op de correcte wijze kan worden uitgevoerd. 

U kunt het concept van de plaatselijke regeling hier downloaden.

Heeft u opmerkingen of vragen over deze plaatselijke regeling? Geeft u dat dan vóór 15 juni 2021 om 14.00 uur door aan de interim-kerkenraad door een bericht te sturen aan de scriba via scriba.protestantsgennep@gmail.com. 

terug