SteunstichtingDe Hervormde Stichting "Theodora Minor-fonds" is een stichting van de Protestantse Gemeente Gennep waar het legaat van de familie Minor in wordt beheerd. De familie Minor heeft veel voor de Gennepse gemeenschap en de kerk betekend. Na hun overlijden is een deel van het vermogen aan de kerk nagelaten. De kerkenraad heeft er voor gekozen dit vermogen te beheren in een stichting. Het "Minor-fonds". De stichting heeft tot taak om het vermogen te beheren en in te zetten voor de Protestantse Gemeente Gennep. In de afgelopen jaren is een jaarlijks door het Minor-fonds financiële steun verleend ten behoeve van pastorale zorg in de gemeente. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  • Wouter Voshol (interim-voorzitter)
  • Jan Oudelaar (secretaris)
  • Piet van Rhijn (penningmeester)
In de statuten is opgenomen dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gennep aan de jaarrekening van de stichting goedkeuring moet verlenen. Over het boekjaar 2021 heeft de kerkenraad die goedkeuring verleend. Het bestuur zal in 2022 nadere uitwerking geven aan het beleid om te komen tot beheer van het vermogen. 
terug