Uit de interim-kerkenraad

Op vrijdag 9 april jl. is de interim-kerkenraad in een eerste vergadering bijeen geweest. Een korte terugblik op de vergadering:

De voorzitter van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne heeft de taken die het breed moderamen van de classis als kerkenraad verrichtte overgedragen aan de leden van de interim-kerkenraad. De interim-periode is vooralsnog gesteld tot 1 oktober 2021. In de komende maanden is het aan de interim-kerkenraad om met de gemeenteleden te verkennen op welke manier de gemeente in de toekomst vitaal kan zijn, om toe te werken naar normalisering van het gemeenteleven en vervolgens naar overdracht van de bestuurstaken aan een nieuwe kerkenraad die bestaat uit ambtsdragers uit de eigen gemeente. 

De structuur voor het plan van aanpak is besproken en vastgesteld en er zijn afspraken gemaakt om de verschillende onderdelen uit te werken. De interim-kerkenraad kiest ervoor om allereerst de dagelijkse aspecten van het kerk-zijn te regelen en vervolgens met de leden van de gemeente in gesprek te komen over vitaal kerk-zijn richting 2040. De gemeentebijeenkomst is daar een onderdeel van.

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen is vastgesteld, onder het kerkordelijke voorbehoud van instemming van het breed moderamen. De instemming van het breed moderamen is noodzakelijk, omdat de colleges in deze interim-periode niet voldoen aan de kerkordelijke eis om te bestaan uit drie leden. 

Het collecterooster voor de periode juli t/m december 2021 is vastgesteld. Het collecterooster voor de periode januari t/m juni is eerder door de kerkenraad vastgesteld.

De uitnodiging en het programma van de gemeentebijeenkomst op 15 april zijn besproken en vastgesteld. De interim-kerkenraad is zich bewust van de hiaten in de communicatiemiddelen naar gemeenteleden, maar met een bericht op de website, twee afkondigingen in de zondagse eredienst, een e-mailbericht aan de leden waarvan in de ledenregistratie een e-mailadres bekend is en een brief aan hen waarvan geen e-mailadres bekend is is voor nu het meest maximaal haalbare. 
terug