Uit de kerkenraad

De kerkenraad stemt eens per maand digitaal af en komt eens per maand in een fysieke vergadering bij elkaar.  Op 30 november jl. is de kerkenraad in zijn vergadering bijeen geweest.

In de kerkenraadsvergadering is het collecterooster 2022 vastgesteld. Aan de Hervormde Stichting Theodora Minor-fonds is een financiële steunvraag geformuleerd om te kunnen voorzien in het pastoraat en ter ondersteuning bij de kosten van de inhuur van de gemeentebegeleider. 

Wat uitgebreider is stilgestaand bij het plan voor het eerste kwartaal 2022. Daarbij is gekozen om, naast de algemene taken van de kerkenraad, aandacht te geven aan de ambtsdragersverkiezingen om zo spoedig mogelijk te komen tot een volledige kerkenraad die bestaat uit eigen gemeenteleden, de Actie Kerkbalans en het doen van onderzoek naar de samenwerkingen in de regio en financiële toekomst van de gemeente. 

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om de inzet van ds. Derk Blom voor het pastoraat te continueren. We zijn dankbaar voor de inzet die ds. Blom voor de gemeente pleegt en wensen hem daarbij Gods zegen toe. 

Het coronavirus steekt de kop weer meer op. Dat maakt dat in het dagelijks leven beperkende maatregelen zijn opgelegd door de Rijksoverheid. Voor de kerk gelden ook aanvullende maatregelen. De kerkenraad heeft besloten in lijn met het advies van de classis om de wettelijke anderhalve meter te handhaven, te blijven werken met placering in de kerk, tijdens verplaatsingen een mondkapje te dragen in de kerk en het aantal liederen te beperken. Bij activiteiten die thuis plaatsvinden wordt het maximaal aantal personen tot vier beperkt. 

De Hervormde Stichting Theodora Minor-fonds is een stichting die de nalantenschap van mevrouw Minor beheerd en in overleg met de kerkenraad inzet voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en voor algemene ondersteuning van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. Het bestuur bestaat uit drie personen, waarbij statutair is vastgesteld dat dit minimaal twee kerkenraadsleden moeten zijn. De andere bestuurders moeten verbonden zijn aan de gemeente. Op dit moment bestaat het bestuur uit de heer Voshol (ouderling-kerkrentmeester), de heer Haasnoot (diaken) en de heer Hekman (ongewijzigd als gemeentelid bestuurder). Met het vertrek van de heer Haasnoot als kerkenraadslid dat door de classis is aangesteld is de heer Oudelaar (ouderling) bereid gevonden het bestuur van de stichting te versterken. 
terug