Uit de kerkenraad

Op dinsdag 11 mei jl. is de interim-kerkenraad in een vergadering bijeen geweest. Een korte terugblik op de vergadering:

De interim-kerkenraad heeft (na de kerkordelijke goedkeuring van het breed moderamen van de classis) besloten om de colleges van kerkrentmeesters en diakenen te laten bestaan uit twee ambtsdragers, in plaats van het kerkordelijk gestelde minimum van drie leden. De interim-kerkenraad is zich bewust van deze bijzondere (tijdelijk) situatie en de noodzaak om desondanks voldoende waarborgen te houden voor juistheid van besluitvorming en uitvoering. Daarom heeft de interim-kerkenraad er voor gekozen om, in lijn met het synoderapport Lichter ingevuld te kiezen voor behandeling van alle zaken van de colleges in de kerkenraad. In de notulering en besluitvorming wordt bijzondere aandacht besteed.

Het 'werken en leven' van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. is kerkordelijk geregeld in een plaatselijke regeling. De vorige kerkenraad heeft geconstateerd dat er geen actuele plaatselijke regeling voorhanden was die voldeed aan de kerkorde en ordinanties, na de grote wijziging in het kader van Kerk2025. De interim-kerkenraad heeft vervolgens een eerste concept uitgewerkt, omdat bijvoorbeeld de verkiezing van ambtsdragers daarin geregeld moet worden. Met enkele aanvullingen is het eerste concept van deze regeling door de interim-kerkenraad voorlopig vastgesteld. De plaatselijke regeling is een document waarin keuzes zijn uitgewerkt die ook voor kennen en horen aan de gemeente moet worden voorgelegd. Dit wordt verder voorbereid. 

In het plan van aanpak van de interim-kerkenraad wordt uitgegaan van een interim-periode tot 1 oktober 2021 en vervolgens een overdracht aan een kerkenraad die bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. De verkiezing van de ambtsdragers voor de nieuwe kerkenraad moet dan begin september zijn afgerond. De procedure hiervoor is door de interim-kerkenraad besproken en vastgesteld. Alle stemgerechtigde leden worden binnenkort geïnformeerd over de komende verkiezing voor de kerkenraadsleden. 
terug