Verkiezing ambtsdragers (gewijzigde startdatum)

Op 9 juli 2021 start de interim-kerkenraad de verkiezing van de ambtsdragers voor de kerkenraad. Alle stemgerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. krijgen dan de uitnodiging om per vacature aanbevelingen te doen. 

De invulling van de nieuwe kerkenraad wordt in twee fasen uitgevoerd, volgens de daarvoor gestelde regels in de kerkorde en de ordinanties. De eerste verkiezingsronde start voor de zomer en de tweede start daarna. Er zijn vacatures voor één ouderling, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken.

De interim-kerkenraad stelt vervolgens een kandidatenlijst per vacature op. Kandidaten die door ten minste tien stemgerechtigde leden zijn aanbevolen én verkiesbaar zijn, moeten kerkordelijk door de kerkenraad op de kandidatenlijst geplaatst worden. Op 2 september 2021 is de verkiezingsdag, waarbij gebruik gemaakt wordt van een stembusverkiezing. De gemeenteleden die verkozen zijn geven vervolgens uiterlijk 9 september 2021 aan of zij de roeping tot het ambt van ouderling of diaken aanvaarden. Kort daarna maakt de kerkenraad de uitslag van de verkiezing bekend.

Als gemeenteleden bezwaren hebben tegen de verkiezingsprocedure of tegen de verkozen ambtsdrager dan kunnen zij zich uiterlijk vijf dagen na de bekendmaking van de verkiezing schriftelijk en ondertekend melden bij de interim-kerkenraad. Bezwaren over de verkiezingsprocedure worden dan door de interim-kerkenraad doorgeleid naar het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBBG) en bezwaren over de verkozen ambtsdragers worden doorgeleid naar het classicaal college voor het opzicht (CCO). 

De bevestiging van de ambtsdragers is gepland in de eredienst van zondag 26 september 2021, waar ds. Dick Kruyt voor zal gaan. 
terug